Дисертации - февруари 2020г.

Общ отдел. Наука. Култура

Философия

Религия

Обществени науки

Икономика. Икономически теории

- 1 -

Цб 330.341 / П 33 

Пейков, Николай Петров

   Икономически трансформации и динамика - механизми, ефекти, тенденции : Дисертация за присъждане на образователна и научна степен ''Доктор'' / Николай Петров Пейков ; Науч. рък. Вера Пиримова . - София, 2019 . - 235 л. : с табл., цв. фиг. ; 30х21 см + Автореферат + 2 CD

   Общоикономически факултет Катедра "Икономикс" Библиогр. под линия


1. Икономическо развитие 2. Икономически трансформации 
 330.341
Ключови думи: 1. структурна трансформация 2. икономически фактори 
Тематични рубрики: 1. Икономика. Икономически теории 
Цб 180000000866
  

Сист. No: 866

Регионална икономика. Геоикономика.

- 2 -

Цб 658.017 / К 87 

Кочев, Иван Йорданов

   Развитието на малките и средни предприятия като фактор за повишаване на регионалната конкурентоспособност : Дисертация за присъждане на образователна и научна степен ''Доктор'' / Иван Йорданов Кочев, Георги Николов . - София, 2019 . - 184 л. : с фиг., табл. ; 30х21 см + 2 Автореф. + 2 CD

   Факултет "Управление и администрация" Катедра "Регионално развитие" Библиогр. под линия Единият автореферат е на англ. ез.


1. Малки и средни предприятия 2. Конкурентоспособност - територия, регион - развитие 
 658.017.2/.3(497.2)  + 332.14(497.2)
Ключови думи: 1. малки и средни предприятия (МСП) 2. регионална конкурентоспособност 3. управление 4. управленски решения 
Тематични рубрики: 1. Управление 2. Регионална икономика. Геоикономика. 
Географски понятия: 1. Благоевград 2. България 
Цб 180000000872
  

Сист. No: 872

Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ

- 3 -

Цб 657 / Б 30 

Башикаров, Кирил Димитров

   Влияние на стандартизацията в счетоводството върху счетоводната политика на предприятието : Дисертация за присъждане на образователна и научна степен ''Доктор'' / Кирил Димитров Башикаров . - София, 2019 . - 232 с. : с цв. табл. ; 30х21 см + Автореферат + 2 CD

   Финансово-счетоводен факултет Катедра "Счетоводство и анализ" Библиогр. под линия


1. Счетоводство - стандартизация - предприятия 2. Финансови отчети - счетоводна политика 
 657(0.026.2)  + 006(0.026.2)
Ключови думи: 1. счетоводство на предприятието 2. стандартизация 3. финансови отчети 4. счетоводни системи 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
Цб 180000000873
  

Сист. No: 873

Управление

- 4 -

Цб 005.7 / Й 83 

Йорданов, Владислав Руменов

   Методика за усъвършенстване на управленските процеси (на примера на финтех компания) : Дисертация за присъждане на образователна и научна степен ''Доктор'' / Владислав Руменов Йорданов ; Науч. рък. Цветана Стоянова . - София, 2019 . - 226 с. : с цв. фиг., табл. ; 30х21 см + Автореферат + CD

   Факултет "Управление и администрация" Катедра "Управление" Библиогр. под линия


1. Управление на организацията 2. Организационна култура 
 005.7
Ключови думи: 1. управление на организацията 2. организационен мениджмънт 3. управленски процеси 4. финтех 5. ФинТех компании 6. ФинТех индустрия 7. бизнес модели 
Тематични рубрики: 1. Управление 
Цб 180000000870
  

Сист. No: 870

- 5 -

Цб 005.32 / К 16 

Калистратова, Тамара Венелинова

   Методика за предотвратяване на дисфункционални организационни конфликти : Дисертация за присъждане на образователна и научна степен ''Доктор'' / Тамара Венелинова Калистратова ; Науч. рък. Надя Димитрова Миронова . - София, 2019 . - 167 л. : с табл. ; 30х21 см + Автореферат + CD

   Факултет "Управление и администрация" Катедра "Управление" Библиогр. в текста


1. Управление на конфликти 2. Организационни процеси - държавна администрация 
 005.32
Ключови думи: 1. конфликти 2. конфликтно поведение 3. държавна администрация 4. управление на конфликти 5. организационно поведение 
Тематични рубрики: 1. Управление 
Цб 180000000869
  

Сист. No: 869

- 6 -

Цб 658.017 / К 87 

Кочев, Иван Йорданов

   Развитието на малките и средни предприятия като фактор за повишаване на регионалната конкурентоспособност : Дисертация за присъждане на образователна и научна степен ''Доктор'' / Иван Йорданов Кочев, Георги Николов . - София, 2019 . - 184 л. : с фиг., табл. ; 30х21 см + 2 Автореф. + 2 CD

   Факултет "Управление и администрация" Катедра "Регионално развитие" Библиогр. под линия Единият автореферат е на англ. ез.


1. Малки и средни предприятия 2. Конкурентоспособност - територия, регион - развитие 
 658.017.2/.3(497.2)  + 332.14(497.2)
Ключови думи: 1. малки и средни предприятия (МСП) 2. регионална конкурентоспособност 3. управление 4. управленски решения 
Тематични рубрики: 1. Управление 2. Регионална икономика. Геоикономика. 
Географски понятия: 1. Благоевград 2. България 
Цб 180000000872
  

Сист. No: 872

Транспорт. Логистика. Съобщения

- 7 -

Цб 341.9 / Х 58 

Хойн, Петер Михаел Карл

   Особените (привилегировани) случаи на изключване на отговорността по чл. 17 IV от Конвенцията за договора за международен автомобилен превоз на стоки (CMR) съобразно приложението му в контекста на немското право : Дисертация за присъждане на образователна и научна степен ''Доктор'' / Петер Михаел Карл Хойн ; Науч. рък. Божанка Неделчева . - Хоф, Германия-София, октомври 2019 . - 152 л. ; 30х21 см + Автореферат + 2 CD

   Юридически факултет Катедра "Частноправни науки" Библиогр. под линия


1. Международни автомобилни превози (CMR) - правни аспекти 2. Международно частно право - превози 3. Договорна отговорност 
 341.9  + 656.13.000.34
Ключови думи: 1. международен транспорт 2. международни автомобилни превози 3. частно право 4. договорна отговорност 5. Закон за задълженията и договорите (ЗЗД) 6. Търговски закон (ТЗ) 7. Закон за административните нарушения и наказания (ЗАНН) 8. Граждански процесуален кодекс (ГПК) 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Транспорт. Логистика. Съобщения 
Цб 180000000867
  

Сист. No: 867

Туризъм

- 8 -

Цб 338.48 / Д 580 

Димитрова, Стела Цанкова

   Събитията като фактор за преодоляване на сезонността в туризма : Дисертация за присъждане на образователна и научна степен ''Доктор'' / Стела Цанкова Димитрова ; Науч. рък. Еленита Великова . - София, 2019 . - 212 с. : с фиг., табл. ; 30х21 см + Автореферат + 2 CD

   Факултет "Икономика на инфраструктурата" Катедра "Икономика на туризма" Библиогр. под линия


1. Туризъм 
 338.48
Ключови думи: 1. събитиен туризъм 2. туристически сезон 3. туристически сектор 4. туристически курорти 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 
Цб 180000000871
  

Сист. No: 871

Право

- 9 -

Цб 340.12 / Л 14 

Лазаров, Стоян Николов

   Историческо развитие на правната уредба на кражбата (furtum) и способите за защита в римскоправните и неправни източници в периода на късната предкласика и ранната класика : Дисертация за присъждане на образователна и научна степен ''Доктор'' / Стоян Николов Лазаров ; Науч. рък. Константин Танев . - София, 2019 . - 294 с. : с табл., фиг. ; 30х21 см + Автореферат + 2 CD

   Юридически факултет Катедра "Частноправни науки" Библиогр. под линия


1. Римско частно право 2. Наказателно право 
 340.12  + 343
Ключови думи: 1. Римско частно право 2. наказателно право 3. кражби 4. грабежи 
Тематични рубрики: 1. Право 
Цб 180000000868
  

Сист. No: 868

- 10 -

Цб 341.9 / Х 58 

Хойн, Петер Михаел Карл

   Особените (привилегировани) случаи на изключване на отговорността по чл. 17 IV от Конвенцията за договора за международен автомобилен превоз на стоки (CMR) съобразно приложението му в контекста на немското право : Дисертация за присъждане на образователна и научна степен ''Доктор'' / Петер Михаел Карл Хойн ; Науч. рък. Божанка Неделчева . - Хоф, Германия-София, октомври 2019 . - 152 л. ; 30х21 см + Автореферат + 2 CD

   Юридически факултет Катедра "Частноправни науки" Библиогр. под линия


1. Международни автомобилни превози (CMR) - правни аспекти 2. Международно частно право - превози 3. Договорна отговорност 
 341.9  + 656.13.000.34
Ключови думи: 1. международен транспорт 2. международни автомобилни превози 3. частно право 4. договорна отговорност 5. Закон за задълженията и договорите (ЗЗД) 6. Търговски закон (ТЗ) 7. Закон за административните нарушения и наказания (ЗАНН) 8. Граждански процесуален кодекс (ГПК) 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Транспорт. Логистика. Съобщения 
Цб 180000000867
  

Сист. No: 867


 Индекс по АВТОРИ

Башикаров, Кирил Димитров 3 
Великова, Еленита 8 
Димитрова, Стела Цанкова 8 
Йорданов, Владислав Руменов 4 
Калистратова, Тамара Венелинова 5 
Кочев, Иван Йорданов 2 6 
Лазаров, Стоян Николов 9 
Миронова, Надя Димитрова 5 
Неделчева, Божанка 7 10 
Николов, Георги 2 6 
Пейков, Николай Петров 1 
Пиримова, Вера 1 
Стоянова, Цветана 4 
Танев, Константин 9 
Хойн, Петер Михаел Карл 7 10 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

Влияние на стандартизацията в счетоводството върху счетоводната политика на предприятието 3 
Икономически трансформации и динамика - механизми, ефекти, тенденции 1 
Историческо развитие на правната уредба на кражбата (furtum) и способите за защита в римскоправните и неправни източници в периода на късната предкласика и ранната класика 9 
Методика за предотвратяване на дисфункционални организационни конфликти 5 
Методика за усъвършенстване на управленските процеси (на примера на финтех компания) 4 
Особените (привилегировани) случаи на изключване на отговорността по чл. 17 IV от Конвенцията за договора за международен автомобилен превоз на стоки (CMR) съобразно приложението му в контекста на немското право 7 10 
Развитието на малките и средни предприятия като фактор за повишаване на регионалната конкурентоспособност 2 6 
Събитията като фактор за преодоляване на сезонността в туризма 8 

 Индекс по ПРЕДМЕТНИ РУБРИКИ

Договорна отговорност 7 10 
Икономически трансформации 1 
Икономическо развитие 1 
Конкурентоспособност - територия, регион - развитие 2 6 
Малки и средни предприятия 2 6 
Международни автомобилни превози (CMR) - правни аспекти 7 10 
Международно частно право - превози 7 10 
Наказателно право 9 
Организационна култура 4 
Организационни процеси - държавна администрация 5 
Римско частно право 9 
Счетоводство - стандартизация - предприятия 3 
Туризъм 8 
Управление на конфликти 5 
Управление на организацията 4 
Финансови отчети - счетоводна политика 3 

 Индекс по КЛЮЧОВИ ДУМИ

бизнес модели 4 
грабежи 9 
Граждански процесуален кодекс (ГПК) 7 10 
договорна отговорност 7 10 
държавна администрация 5 
Закон за административните нарушения и наказания (ЗАНН) 7 10 
Закон за задълженията и договорите (ЗЗД) 7 10 
икономически фактори 1 
конфликти 5 
конфликтно поведение 5 
кражби 9 
малки и средни предприятия (МСП) 2 6 
международен транспорт 7 10 
международни автомобилни превози 7 10 
наказателно право 9 
организационен мениджмънт 4 
организационно поведение 5 
регионална конкурентоспособност 2 6 
Римско частно право 9 
стандартизация 3 
структурна трансформация 1 
счетоводни системи 3 
счетоводство на предприятието 3 
събитиен туризъм 8 
туристически курорти 8 
туристически сезон 8 
туристически сектор 8 
Търговски закон (ТЗ) 7 10 
управление 2 6 
управление на конфликти 5 
управление на организацията 4 
управленски процеси 4 
управленски решения 2 6 
финансови отчети 3 
финтех 4 
ФинТех индустрия 4 
ФинТех компании 4 
частно право 7 10 

 Индекс по ЗА НЕГО /ЗА НЕЯ/


 Индекс по ГЕОГРАФСКИ ПОНЯТИЯ

Благоевград 2 6 
България 2 6