Дисертации - януари 2023 г.

Общ отдел. Наука. Култура

Философия

Религия

Обществени науки

Стопанска история

- 1 -

Цб 338(091)/ И 21 

Иванов, Пламен Димитров

   Дирекция "Храноизнос" в периода на голямата икономическа криза (1930-1934 г.) : Дисертация за прис. на образ. и науч. степен "Доктор" / Пламен Димитров Иванов ; Науч. рък. Лиляна Велева . - София, 2022 . - 314 с. : с ил. ; 30х21 см + Автореферат + CD

   Общоикономически факултет Катедра "Политическа икономия" Подв. със спирала


 338 (091)(043.3)  + 338.43"1930/1934"
Ключови думи: 1. дисертации 2. стопанска история 3. зърнен сектор 4. зърнени храни 5. Голямата депресия 
Тематични рубрики: 1. Стопанска история 
Дп 180000001033
  

Сист. No: 1033

Икономикс

- 2 -

Цб 615.4/ Б 34 

Беличенова, Илияна Атанасова

   Подобряване на реимбурсните политики за медицински изделия в България : Дисертация за прис. на образ. и науч. степен "Доктор" / Илияна Атанасова Беличенова ; Науч. рък. Евгения Делчева . - София, 2022 . - 239 с. : с табл., сх., диагр. ; 30х21 см + Автореферат + CD

   Факултет "Управление и администрация" Катедра "Публична администрация" (Подв. със спирала) Автореф. на бълг. ез. и англ. ез. в едно кн. тяло


 615.4.003.(043.3)
Ключови думи: 1. дисертация 2. медицински изделия 3. реимбурсиране 4. реимбурсни политики 5. държавна политика 6. НЗОК 
Тематични рубрики: 1. Приложни науки 2. Икономикс 
Географски понятия: 1. България 2. Германия 3. Франция 4. Великобритания 5. Холандия. Нидерландия 
Дп 180000001032
  

Сист. No: 1032

- 3 -

Цб 620.9/ М 68 

Мирчева, Веселина Емилова

   Оптимизация на механизмите за дерегулация при сделките и преноса на електроенергия : Дисертация за прис. на образ. и науч. степен "Доктор" / Веселина Емилова Мирчева ; Науч. рък. Септемврина Костова . - София, 2022 . - 217 л. : с табл., граф. ; 30х21 см + Автореферат + CD

   Факултет "Икономика на инфраструктурата" Катедра "Икономика на транспорта и енергетиката" (Подв. със спирала)


 620.9.003.1(043.3)
Ключови думи: 1. дисертации 2. електроенергиен пазар 3. регулация 4. дерегулация 
Тематични рубрики: 1. Техника. Енергетика. Стокознание. Строителство 2. Икономикс 
Географски понятия: 1. България 2. САЩ 3. Великобритания 4. Италия 5. Румъния 
Дп 180000001029
  

Сист. No: 1029

Регионална икономика. Геоикономика

- 4 -

Цб 353/ Б 62 

Бонева, Верка Георгиева

   Прилагане на инвестиционно проектиране при управлението на екологична инфраструктура на регионално ниво : Дисертация за прис. на образ. и науч. степен "Доктор" / Верка Георгиева Бонева ; Науч. рък. Николай Цонков . - София, 2022 . - 227 л. : с табл., диагр. ; 30х21 см + Автореферат + CD

   Факултет "Управление и администрация" Катедра "Регионално развитие" (Подв. със спирала)


 353(043.3)  + 005.9(043.3)
Ключови думи: 1. дисертации 2. екологична инфраструктура 3. устойчиво развитие 4. инвестиционно проектиране 5. регионално развитие 6. области 
Тематични рубрики: 1. Регионална икономика. Геоикономика 2. Управление 3. Екология 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 2. България 
Дп 180000001028
  

Сист. No: 1028

Управление

- 5 -

Цб 353/ Б 62 

Бонева, Верка Георгиева

   Прилагане на инвестиционно проектиране при управлението на екологична инфраструктура на регионално ниво : Дисертация за прис. на образ. и науч. степен "Доктор" / Верка Георгиева Бонева ; Науч. рък. Николай Цонков . - София, 2022 . - 227 л. : с табл., диагр. ; 30х21 см + Автореферат + CD

   Факултет "Управление и администрация" Катедра "Регионално развитие" (Подв. със спирала)


 353(043.3)  + 005.9(043.3)
Ключови думи: 1. дисертации 2. екологична инфраструктура 3. устойчиво развитие 4. инвестиционно проектиране 5. регионално развитие 6. области 
Тематични рубрики: 1. Регионална икономика. Геоикономика 2. Управление 3. Екология 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 2. България 
Дп 180000001028
  

Сист. No: 1028

- 6 -

Цб 614/ М 31 

Маринкова, Боряна Василева

   Управление на кризи в публичното здравеопазване чрез маркетингови методи : Дисертация за прис. на образ. и науч. степен "Доктор" / Боряна Василева Маринкова ; Науч. рък. Цветка Стоенчева . - София, 2022 . - 175 л. : с цв. диагр. ; 30х21 см + Автореферат + CD

   Факултет "Управление и администрация" Катедра "Публична администрация" (Подв. със спирала)


 614(043.3)  + 005.334
Ключови думи: 1. дисертации 2. публично здравеопазване 3. обществено здравеопазване 4. кризи 5. лекарства 6. фармацевтичен пазар 7. маркетингови инструменти 8. ефективно въздействие 
Тематични рубрики: 1. Здравеопазване 2. Управление 3. Маркетинг. Реклама. Цени. Планиране. 
Географски понятия: 1. България 
Дп 180000001027
  

Сист. No: 1027

Маркетинг. Реклама. Цени. Планиране.

- 7 -

Цб 614/ М 31 

Маринкова, Боряна Василева

   Управление на кризи в публичното здравеопазване чрез маркетингови методи : Дисертация за прис. на образ. и науч. степен "Доктор" / Боряна Василева Маринкова ; Науч. рък. Цветка Стоенчева . - София, 2022 . - 175 л. : с цв. диагр. ; 30х21 см + Автореферат + CD

   Факултет "Управление и администрация" Катедра "Публична администрация" (Подв. със спирала)


 614(043.3)  + 005.334
Ключови думи: 1. дисертации 2. публично здравеопазване 3. обществено здравеопазване 4. кризи 5. лекарства 6. фармацевтичен пазар 7. маркетингови инструменти 8. ефективно въздействие 
Тематични рубрики: 1. Здравеопазване 2. Управление 3. Маркетинг. Реклама. Цени. Планиране. 
Географски понятия: 1. България 
Дп 180000001027
  

Сист. No: 1027

- 8 -

Цб 339.138/ Ч 23 

Чанева-Павлова, Теодора Маринова

   Оценка на качеството на дигитални маркетингови услуги за бизнес потребители : Дисертация за прис. на образ. и науч. степен "Доктор" / Теодора Маринова Чанева-Павлова ; Науч. рък. Татяна Нецева-Порчева . - София, 2022 . - 185 л. : с цв. графики, диагр., табл. ; 30х21 см + Автореферат + CD

   Катедра "Маркетинг и стратегическо планиране" Подв. със спирала


 339.138(043.3)
Ключови думи: 1. дисертации 2. дигитален маркетинг 3. B2B услуги 
Тематични рубрики: 1. Маркетинг. Реклама. Цени. Планиране. 2. Информационни технологии. Иновации 
Дп 180000001034
  

Сист. No: 1034

Икономика на индустрията

- 9 -

Цб 338.45.01/ З 73 

Златков, Златко Христов

   Оценка на взаимовръзката между жизнения цикъл на фирмата и цикъла на икономиката от инвестиционна гледна точка : Дисертация за прис. на образ. и науч. степен "Доктор" / Златко Христов Златков ; Науч. рък. Димитър Благоев . - София, 2022 . - 258 л. : с цв. графики, табл. ; 30х21 см + Автореферат + CD

   Бизнес факултет Катедра "Индустриален сигурност" Подвързана


 338.45.01(043.3)
Ключови думи: 1. дисертации 2. икономически цикъл 3. растеж на фирмата 4. жизнен цикъл на фирмата 5. инвестиционни стратегии 6. инвестиции 7. PEST анализ 8. вълни на Кондратиев 
Тематични рубрики: 1. Икономика на индустрията 
Географски понятия: 1. България 
Дп 180000001031
  

Сист. No: 1031

Транспорт. Логистика. Съобщения

- 10 -

Цб 338.47/ Ц 81 

Цоневска, Дина Стефанова

   Икономическа ефективност от внедряване на система за управление и мониторинг на пътища в България : Дисертация за прис. на образ. и науч. степен "Доктор" / Дина Стефанова Цоневска ; Науч. рък. Христина Николова . - София, 2022 . - 211 л. : с табл., диагр. ; 30х21 см + Автореферат + CD

   Факултет "Икономика на инфраструктурата" Катедра "Икономика на траспорта и енергетиката" Подвързана Автореф. на бълг. ез. и англ. ез. в едно кн. тяло


 338.47(043.3)
Ключови думи: 1. дисертации 2. управление на пътищата 3. икономика на транспорта 4. Републиканска пътна мрежа (РПМ) 5. икономическа ефективност 6. пътна инфраструктура 
Тематични рубрики: 1. Транспорт. Логистика. Съобщения 
Географски понятия: 1. България 
Дп 180000001030
  

Сист. No: 1030

Математика. Естествени науки

Екология

- 11 -

Цб 353/ Б 62 

Бонева, Верка Георгиева

   Прилагане на инвестиционно проектиране при управлението на екологична инфраструктура на регионално ниво : Дисертация за прис. на образ. и науч. степен "Доктор" / Верка Георгиева Бонева ; Науч. рък. Николай Цонков . - София, 2022 . - 227 л. : с табл., диагр. ; 30х21 см + Автореферат + CD

   Факултет "Управление и администрация" Катедра "Регионално развитие" (Подв. със спирала)


 353(043.3)  + 005.9(043.3)
Ключови думи: 1. дисертации 2. екологична инфраструктура 3. устойчиво развитие 4. инвестиционно проектиране 5. регионално развитие 6. области 
Тематични рубрики: 1. Регионална икономика. Геоикономика 2. Управление 3. Екология 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 2. България 
Дп 180000001028
  

Сист. No: 1028

Приложни науки

- 12 -

Цб 615.4/ Б 34 

Беличенова, Илияна Атанасова

   Подобряване на реимбурсните политики за медицински изделия в България : Дисертация за прис. на образ. и науч. степен "Доктор" / Илияна Атанасова Беличенова ; Науч. рък. Евгения Делчева . - София, 2022 . - 239 с. : с табл., сх., диагр. ; 30х21 см + Автореферат + CD

   Факултет "Управление и администрация" Катедра "Публична администрация" (Подв. със спирала) Автореф. на бълг. ез. и англ. ез. в едно кн. тяло


 615.4.003.(043.3)
Ключови думи: 1. дисертация 2. медицински изделия 3. реимбурсиране 4. реимбурсни политики 5. държавна политика 6. НЗОК 
Тематични рубрики: 1. Приложни науки 2. Икономикс 
Географски понятия: 1. България 2. Германия 3. Франция 4. Великобритания 5. Холандия. Нидерландия 
Дп 180000001032
  

Сист. No: 1032

Здравеопазване

- 13 -

Цб 614/ М 31 

Маринкова, Боряна Василева

   Управление на кризи в публичното здравеопазване чрез маркетингови методи : Дисертация за прис. на образ. и науч. степен "Доктор" / Боряна Василева Маринкова ; Науч. рък. Цветка Стоенчева . - София, 2022 . - 175 л. : с цв. диагр. ; 30х21 см + Автореферат + CD

   Факултет "Управление и администрация" Катедра "Публична администрация" (Подв. със спирала)


 614(043.3)  + 005.334
Ключови думи: 1. дисертации 2. публично здравеопазване 3. обществено здравеопазване 4. кризи 5. лекарства 6. фармацевтичен пазар 7. маркетингови инструменти 8. ефективно въздействие 
Тематични рубрики: 1. Здравеопазване 2. Управление 3. Маркетинг. Реклама. Цени. Планиране. 
Географски понятия: 1. България 
Дп 180000001027
  

Сист. No: 1027

Техника. Енергетика. Стокознание. Строителство

- 14 -

Цб 620.9/ М 68 

Мирчева, Веселина Емилова

   Оптимизация на механизмите за дерегулация при сделките и преноса на електроенергия : Дисертация за прис. на образ. и науч. степен "Доктор" / Веселина Емилова Мирчева ; Науч. рък. Септемврина Костова . - София, 2022 . - 217 л. : с табл., граф. ; 30х21 см + Автореферат + CD

   Факултет "Икономика на инфраструктурата" Катедра "Икономика на транспорта и енергетиката" (Подв. със спирала)


 620.9.003.1(043.3)
Ключови думи: 1. дисертации 2. електроенергиен пазар 3. регулация 4. дерегулация 
Тематични рубрики: 1. Техника. Енергетика. Стокознание. Строителство 2. Икономикс 
Географски понятия: 1. България 2. САЩ 3. Великобритания 4. Италия 5. Румъния 
Дп 180000001029
  

Сист. No: 1029

Информационни технологии. Иновации

- 15 -

Цб 339.138/ Ч 23 

Чанева-Павлова, Теодора Маринова

   Оценка на качеството на дигитални маркетингови услуги за бизнес потребители : Дисертация за прис. на образ. и науч. степен "Доктор" / Теодора Маринова Чанева-Павлова ; Науч. рък. Татяна Нецева-Порчева . - София, 2022 . - 185 л. : с цв. графики, диагр., табл. ; 30х21 см + Автореферат + CD

   Катедра "Маркетинг и стратегическо планиране" Подв. със спирала


 339.138(043.3)
Ключови думи: 1. дисертации 2. дигитален маркетинг 3. B2B услуги 
Тематични рубрики: 1. Маркетинг. Реклама. Цени. Планиране. 2. Информационни технологии. Иновации 
Дп 180000001034
  

Сист. No: 1034


 Индекс по АВТОРИ

Беличенова, Илияна Атанасова 2 12 
Благоев, Димитър 9 
Бонева, Верка Георгиева 4 5 11 
Велева, Лиляна 1 
Делчева, Евгения 2 12 
Златков, Златко Христов 9 
Иванов, Пламен Димитров 1 
Костова, Септемврина 3 14 
Маринкова, Боряна Василева 6 7 13 
Мирчева, Веселина Емилова 3 14 
Нецева-Порчева, Татяна 8 15 
Николова, Христина 10 
Стоенчева, Цветка 6 7 13 
Цоневска, Дина Стефанова 10 
Цонков, Николай 4 5 11 
Чанева-Павлова, Теодора Маринова 8 15 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

Дирекция "Храноизнос" в периода на голямата икономическа криза (1930-1934 г.) 1 
Икономическа ефективност от внедряване на система за управление и мониторинг на пътища в България 10 
Оптимизация на механизмите за дерегулация при сделките и преноса на електроенергия 3 14 
Оценка на взаимовръзката между жизнения цикъл на фирмата и цикъла на икономиката от инвестиционна гледна точка 9 
Оценка на качеството на дигитални маркетингови услуги за бизнес потребители 8 15 
Подобряване на реимбурсните политики за медицински изделия в България 2 12 
Прилагане на инвестиционно проектиране при управлението на екологична инфраструктура на регионално ниво 4 5 11 
Управление на кризи в публичното здравеопазване чрез маркетингови методи 6 7 13 

 Индекс по ПРЕДМЕТНИ РУБРИКИ


 Индекс по КЛЮЧОВИ ДУМИ

вълни на Кондратиев 9 
Голямата депресия 1 
дерегулация 3 14 
дигитален маркетинг 8 15 
дисертации 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 
дисертация 2 12 
държавна политика 2 12 
екологична инфраструктура 4 5 11 
електроенергиен пазар 3 14 
ефективно въздействие 6 7 13 
жизнен цикъл на фирмата 9 
зърнен сектор 1 
зърнени храни 1 
икономика на транспорта 10 
икономическа ефективност 10 
икономически цикъл 9 
инвестиции 9 
инвестиционни стратегии 9 
инвестиционно проектиране 4 5 11 
кризи 6 7 13 
лекарства 6 7 13 
маркетингови инструменти 6 7 13 
медицински изделия 2 12 
НЗОК 2 12 
области 4 5 11 
обществено здравеопазване 6 7 13 
публично здравеопазване 6 7 13 
пътна инфраструктура 10 
растеж на фирмата 9 
регионално развитие 4 5 11 
регулация 3 14 
реимбурсиране 2 12 
реимбурсни политики 2 12 
Републиканска пътна мрежа (РПМ) 10 
стопанска история 1 
управление на пътищата 10 
устойчиво развитие 4 5 11 
фармацевтичен пазар 6 7 13 
B2B услуги 8 15 
PEST анализ 9 

 Индекс по ЗА НЕГО /ЗА НЕЯ/


 Индекс по ГЕОГРАФСКИ ПОНЯТИЯ

България 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 
Великобритания 2 3 12 14 
Германия 2 12 
Европейски съюз 4 5 11 
Италия 3 14 
Румъния 3 14 
САЩ 3 14 
Франция 2 12 
Холандия. Нидерландия 2 12